Voorwaarden

Welkom op Nuna.eu! Voordat u toegang verkrijgt of gebruik maakt van een deel van deze Website, verzoekt Nuna u de volgende voorwaarden zorgvuldig door te lezen. Deze voorwaarden zijn de voorwaarden waaronder Nuna u toegang verleent tot deze Website en de via deze verleende diensten.

Door deze website te bezoeken verleent u duidelijk en ondubbelzinnig toestemming aan Nuna om uw persoonlijke gegevens te verzamelen en gebruiken voor de hieronder beschreven doeleinden.  Nuna behoudt zich het recht voor voorwaarden te allen tijde te wijzigen en door het gebruik van deze Website stemt u ermee in dat u gebonden bent aan de huidige voorwaarden en alle toekomstige wijzigingen van deze voorwaarden. Als u niet toezegt om aan deze voorwaarden te voldoen,  bent u niet gerechtigd om deze Website te gebruiken of er toegang toe te krijgen.

privacybeleid
Details over hoe Nuna informatie gebruikt en beschermt, die Nuna is verstrekt bij het gebruik van deze Website, kunnen worden ingekeken op onze privacybeleidspagina hier.

Wijziging in kosten en/of beschrijving 
Alle beelden en beschrijvingen op deze Website zijn onderhevig aan wijzigingen.

Onjuistheden op de Website van Nuna
De prijzen en de beschikbaarheid van producten zijn onderhevig aan wijzigingen zonder aankondiging. Onjuistheden worden gecorrigeerd, waar en wanneer deze worden ontdekt. Nuna behoudt zich het recht voor om alle gemaakte aanbiedingen te herroepen, opdrachten te annuleren en eventuele onjuistheden, onnauwkeurigheden of omissies in een genoemde aanbieding of prijs te corrigeren, ook nadat een opdracht is gegeven en ongeacht of de opdracht is bevestigd en uw betaling is verwerkt.

User Content
Door het delen van foto’s op een van de volgende manieren:

  • Instagram, Twitter, Facebook, en Pinterest met de hashtag #myNuna
  • Waardoor foto’s rechtstreeks worden geüpload naar Nuna.eu
  • Door te reageren op de fotorechten van Nuna met het verzoek met de hashtag #myNuna

Stemt u toe in het volgende:

Dat u de rechtmatige eigenaar bent van alle content en informatie die u post of deelt met behulp van deze Website (hierboven “User Content” genoemd, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, foto’s, video’s, e-mails en commentaren).

U verleent Nuna toestemming om uw User Content te vermenigvuldigen, tentoonstellen, vertonen, verspreiden en anderszins gebruiken in verband met Nuna.eu, de sociale mediasites Nuna, en andere marketingdoeleinden van Nuna, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, het afdrukken van materiaal, e-mails, klant- en consumentencommunicaties, het opslaan van materiaal en andere marketing.

Nuna kan advertenties vertonen in verband met uw User Content of op pagina’s waar u of anderen uw User Content kunnen zien, en Nuna kan uw User Content gebruiken om te adverteren en reclame te maken voor Nuna en/of Nuna-eu. De toestemming voor Nuna met betrekking tot uw User Content is niet-exclusief, wat betekent dat u de User Content mag gebruiken voor uw eigen doeleinden of anderen uw User Content kan laten gebruiken voor hun doeleinden.

De toestemming voor Nuna in verband met uw User Content is volledig betaald en vrij van royalty’s, wat betekent dat Nuna u verder niets schuldig is in verband met het gebruik door Nuna van uw User Content. Nuna kan haar rechten overal ter wereld geldend maken. En tenslotte is de toestemming voor Nuna eeuwig.

U zegt toe dat:

U alle rechten op uw User Content bezit of, subsidiair, dat u het recht hebt bovengenoemde rechten aan Nuna over te dragen; u heeft betaald en zult betalen alle eventuele kosten of andere betalingen met betrekking tot het gebruik van uw User Content; en uw User Content maakt geen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, publicatierechten of andere rechten van derden.

U bent verantwoordelijk voor het behoud van de veiligheid van uw User Content en deze Website voor alle activiteiten die zich voordoen of handelingen die worden ondernomen met betrekking tot uw User Content of in verband met deze Website.

Nuna kan weigeren User Content te accepteren of door te geven ongeacht de reden daartoe, alsmede User Content verwijderen van de Site ongeacht de reden daartoe.

Beëindiging
Nuna kan te allen tijde uw toegang to het geheel of een deel van deze Website beëindigen, al dan niet om enige reden, al dan niet aangekondigd, met onmiddellijke werking. Indien u uw account wilt opzeggen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van deze Website.

Eigendomsrechten
U stemt ermee in dat alle content en materialen die Nuna op deze Website beschikbaar maakt, worden beschermd door auteursrechten, merkenrechten, dienstmerken, octrooien, bedrijfsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. Behalve voor zo ver uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door Nuna stemt u ermee in zult u geen afgeleide werken van dergelijke materialen of content verkopen, in licentie geven, verhuren, wijzigen, verspreiden, kopiëren, reproduceren, verzenden, publiekelijk vertonen, publiekelijk tonen, aanpassen, redigeren of creëren.

Het reproduceren, kopiëren of verspreiden van content, materialen of ontwerpelementen op deze Website voor andere doeleinden is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke vooraf gegeven toestemming van Nuna. Het gebruik van de content of materialen voor doeleinden die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden is verboden

Elektronische communicatie
Als u deze Website gebruikt of e-mails, SMS-berichten en andere communicaties van uw computer of mobiele apparaat verzendt aan Nuna, communiceert u elektronisch met Nuna. U stemt ermee in om elektronische communicaties van Nuna te ontvangen. Nuna zal met u op verschillende manieren communiceren, bijv. per e-mail, SMS, in-app push notices of door het op deze Website plaatsen van aankondigingen en berichten of via de andere diensten van Nuna. U stemt ermee in dat alle afspraken, aankondigingen, openbaarmakingen en andere communicaties die Nuna u elektronisch toezendt, voldoen aan alle wettelijke eisen van schriftelijke communicatie.

Vrijwaring
U stemt ermee in Nuna, bij haar aangesloten bedrijven en respectieve managers, directeuren, medewerkers en agenten (hierna de “Gevrijwaarde Partijen” te noemen) te vrijwaren tegen alle vorderingen, schadevergoedingen, verliezen, aansprakelijkheid, processen, acties, eisen, procedures (ongeacht of deze administratief of in rechte zijn) en kosten (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, advocatenhonoraria in redelijkheid) welke door derden worden aangekondigd, aangevoerd of ingediend jegens de Gevrijwaarde Partijen en voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van deze Website of de inbreuk op deze voorwaarden door u. De voorwaarden van dit hoofdstuk gelden eveneens na beëindiging van deze voorwaarden.

DISCLAIMER VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
ALLE MATERIALEN, INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE OP DEZE WEBSITE STAAN OF VIA DEZE WEBSITE BESCHIKBAAR ZIJN (“DE CONTENT”), WORDEN GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT EN VOOR ZOVER BESCHIKBAAR. DEZE WEBSITE EN CONTENT WORDEN GELEVERD ZONDER WELKE GARANTIE DAN OOK, UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, WAARONDER, ZONDER DAARTOE BEPERKT TE ZIJN, GARANTIE VAN TITEL, NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN ALLE GARANTIES DIE DOOR UITVOERING OF GEBRUIK VAN HANDEL WORDEN GEÏMPLICEERD, WELKE ALLE UITDRUKKELIJK WORDEN UITGESLOTEN. NUNA EN MET HAAR GEASSOCIEERDE BEDRIJVEN, LICENTIEHOUDERS EN LEVERANCIERS GARANDEREN NIET DAT: (A) DE CONTENT IS OP TIJD, ACCURAAT, COMPLEET, BETROUWBAAR OF CORRECT IS; (B) DEZE WEBSITE VEILIG OF BESCHIKBAAR ZAL ZIJN OP EEN BEPAALD MOMENT OF BEPAALDE LOKATIE; (C) DEFECTEN OF FOUTEN WORDEN GECORRIGEERD; (D) DE CONTENT VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN; OF (E) DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE ZAL VOLDOEN AAN UW EISEN. UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE IS VOLLEDIG VOOR UW RISICO.

IN GEEN GEVAL ZAL NUNA (OF MET HAAR GEASSOCIEERDE BEDRIJVEN, LICENTIEHOUDERS EN LEVERANCIERS) AANSPRAKELIJK ZIJN MET BETREKKING TOT DE MATERIE VAN DEZE OVEREENKOMST, ONGEACHT DE VORM VAN EEN VORDERING OF ACTIE (AL DAN NIET DOOR CONTRACT, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS) VOOR (A) ZAKEN IN REDELIJKHEID BUITEN HAAR MACHT, (B) VERLIES OF ONJUISTHEID VAN GEGEVENS, VERLIES OF ONDERBREKING VAN GEBRUIK OF KOSTEN VOOR HET VERZORGEN VAN VERVANGENDE TECHNOLOGIE, GOEDEREN OF DIENSTEN, OF (C) DIRECTE OF INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, BETROUWBAARHEIDS-, SPECIALE, EXEMPLARISCHE OF VERVOLGSCHADE, WAARONDER, ZONDER DAARTOE BEPERKT TE ZIJN, DERVING VAN ZAKEN, OPBRENGSTEN, WINST OF GOODWILL, OOK AL IS NUNA OP DE HOOGTE TESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DEZE BEPERKINGEN ZIJN ONAFHANKELIJK VAN ALLE ANDERE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST EN ZIJN VAN TOEPASSING NIETTEGENSTAANDE HET FALEN VAN EEN OF ANDER HIERIN VOORZIEN MIDDEL.

TOEPASBAAR RECHT EN FORUMKEUZE
Door een of ander deel van deze Website te gebruiken stemt u ermee in dat Nederlands recht van toepassing is op deze Voorwaarden, met uitzondering van de conflictregels en Nederland. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat bij uitsluiting de rechter te Den Haag competentie heeft ingeval van vorderingen of acties welke voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van deze Website, en u stemt er voorts mee in en onderwerpt zich aan de uitoefening van deze rechter met als doel van procederen wegens dergelijke vorderingen of acties tussen u en Nuna. Het gebruik van de Website is niet toegestaan in een rechtsgebied dat geen gevolgen geeft aan alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, waaronder onbeperkt dit hoofdstuk.